۲۴ بهمن، ۱۳۸۷

بچه دار شدن (1)

متاسفانه "بچه دار شدن" خیلی خیلی آسان تر از پرورش جسم بچه، و آن خیلی خیلی ساده تر از پرورش روح بچه است.
این اگر خبط آفرینش نباشد موضوعی است که من در حکمت اش درمانده ام.