۲۳ فروردین، ۱۳۸۹

احساس: زمین تا آسمان

احساس آدم وقتی از وجود (یا عدم) چیزی 99.5% مطمئن باشد با وقتی 100% مطمئن بشود، زمین تا آسمان فرق دارد.