۲۵ فروردین، ۱۳۸۹

قدرت

هر کاری می خواهی بکن، فقط کاری نکن که آدم ها احساس کنند قدرت شان را تهدید می کنی.پ.ن. احساس تسلط و کنترل شاید یکی از بنیادی ترین نیازهای آدم ها است. این کشف تجربی بنده است. نمی دانم روانشناس ها در این باره چه می گویند.


هیچ نظری موجود نیست: