۲۲ مرداد، ۱۳۸۹

جایگاه

یکی از نگرانی های همیشگی ارتباطی ام این است که جایگاه خودم را درست تشخیص نداده باشم. آدمی که جای خودش را بالاتر از جایگاهی که هست ارزیابی می کند (و طبق این ارزیابی واکنش نشان می دهد و با دیگران تعامل دارد) مضحک، ناپخته و حقیر به نظر می رسد و وضع آدمی که جای خودش را پایین تر از جایگاه بالفعل اش تلقی می کند رقت بار و ترحم انگیز است! در عوض آدمی که جای خودش را درست تشخیص می دهد بالغ و متعادل به نظر می رسد و حس احترام را در طرف مقابل برمی انگیزد.
خودم گاهی وقت ها از ترس این که مضحک به نظر نرسم چهره ای رقت بار پیدا کرده ام!

در مورد دخملک ام هم سخت نگران ام که آیا خواهم توانست تصویری از او برای خودش بسازم که به دو تای اولی شبیه نباشد!

هیچ نظری موجود نیست: