۲۵ دی، ۱۳۹۰

فرق هست بين نديدن و نديده گرفتن...

۳ نظر:

mortelle گفت...

خیلی هم فرق هست.

mUg گفت...

صد البته...

مصطفی رضایی گفت...

به قولی فرق است بین آنکسی که خوابیده و آن کسی که خود را به خواب زده. به قولی خیلی فرق است بخدا