۲۱ دی، ۱۳۸۷

ویژگی های ایرانیان


یادداشت اخیر حامد قدوسی در "یک لیوان چای داغ" را با عنوان تفاوت ها از دست ندهید. این یادداشت را حتما همراه با کامنت های اش بخوانید چون اکثرکامنت گذاران به نکات خیلی جالبی اشاره کردند در مورد شرایط اجتماعی و آموزشی که ویژگی های خاصی به ایرانیان (به ویژه جماعت دانشگاهی) داده است. من از بعضی تحلیل ها واقعا لذت بردم.