۱۰ شهریور، ۱۳۹۱

فایده سکوت

سکوت گاهی فقط راهی است برای پرهیز از به ابتذال کشیدن چیزی، تقلیل دادن اش به کلمات سبک و کم محتوا...

هیچ نظری موجود نیست: