۱۷ مهر، ۱۳۹۱

بهشت

بهشت بی شک جایی است که در آن لذت از چیزی توأم با یا مشروط به رنج نیست.

هیچ نظری موجود نیست: