۰۸ فروردین، ۱۳۹۲

تناسخ

هر آدمی به سه تا زندگی نیاز دارد: یکی برای آموختن، یکی برای کار کردن و یکی برای بچه داری.

هیچ نظری موجود نیست: