۰۸ فروردین، ۱۳۹۲

ژانر

این ملت شریف که اخیرا احساس میکنم خیلی از کلمات و افعال در فرهنگ شان حامل معنا و کنایه های جنسی است و برای آدم پرت و پلا از مرحله سخت است علت پوزخند بقیه را موقع حرف زدن خودش بفهمد!

هیچ نظری موجود نیست: