۰۴ آبان، ۱۳۹۳

ژانر: VIP ؟!
-آدم ها چند دسته اند:
*اونا كه برات مهم اند.
*اونا كه برات مهم نيستند.

-         اينا خودشون چند دسته اند:
*اونا كه برات مهم اند، اما نبايد باشند.
*اونا كه برات مهم نيستند، اما بايد باشند.

-         به همين دليل چند دسته پديد مي آن:
*اونا كه برات مهم اند، اما وانمود مي كني نيستند.
*اونا كه برات مهم نيستند، اما وانمود مي كني هستند.

-         يا:
*اونا كه برات مهم اند، اما دل ات خنك مي شه كه وانمود كني نيستند.
*اونا كه برات مهم نيستند، اما منافع يا مصالحي ايجاب مي كنه كه وانمود كني هستند.

و در نهايت:
*اونا كه حال نداري وقت و انرژي صرف شون كني، ولي تأييدشون رو رسماً يا از لحاظ عاطفي نياز داري.
*اونا كه وقت و انرژي صرفشون ميكني... ولي حيف وقت و انرژي، حيف تو!!!

هیچ نظری موجود نیست: