۰۵ اردیبهشت، ۱۳۹۳

طول و عرض!

زن در عرض امورات دیگر در زندگی مرد است و مرد در طول امورات دیگر در زندگی زن.

هیچ نظری موجود نیست: