۰۷ اردیبهشت، ۱۳۹۳

بی توجهی

نمی دانم دوستان توجه دارند که پذیرفتن تقریبا تمام و کمال ایده های تکاملی و دترمینیستی، نتایج سیاسی خوبی ندارد!

هیچ نظری موجود نیست: