۰۵ اردیبهشت، ۱۳۹۳

اخلاق جدید پزشکی

وظیفه ی پزشک درمان یا کمک به بهبود حال بیمار نیست، تضمین مراجعه ی مجدد او است!

هیچ نظری موجود نیست: