۱۵ بهمن، ۱۳۸۹

تقویم

: این کارو بعد از «دهه ی فجر» می خوام شروع کنم.

-[با پوزخند] دهه ی فجر؟ چه ربطی داره به این کار؟ هنوز برات «دهه فجر» مبدأ تاریخه؟!

: خوب آره، مگه نیس؟

هیچ نظری موجود نیست: