۱۳ بهمن، ۱۳۸۹

انقلاب در تونس و مصر

کار جالبی که امروز گالوپ کرده این است که داده هایی که از قبل داشته، برای تونس و مصر آورده و مقایسه ای بین دو سری داده کرده است: داده های مربوط به نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی و احساس کامیابی شهروندان را طی سال های 2005 تا 2010 مقایسه کرده. نمودارها نشان میدهد که علیرغم افزایش GDP/capita (به عنوان شاخص رشد اقتصادی) تعداد افرادی که احساس کامیابی می کرده اند کاهش یافته است.
بعد هم جدول مربوط به احساس کامیابی شهروندان کشورهای خاورمیانه را در سال 2010 آورده که ببینیم مصر و تونس جزو کشورهای انتهای جدول هستند. شاید بشود پیش بینی هایی شهودی برای بقیه کشورهای جدول هم داشت. البته این جدول نه تنها میزان سرانه تولیدناخالص داخلی را نشان نمی دهد بلکه روند تغییرات نیز در آن ارائه نشده است.


ظاهرا این فرضیه که عرب ها را باید سیر نگه داشت، در حال ابطال است! البته نه کاملا! چون همچنان کشورهای امارات، قطر و کویت در صدر جدول کامیاب ها هستند.
به علاوه به نظر می رسد این تحولات تاییدی بر نظریه اینگلهارت باشد[+].

متاسفانه طبق معمول ایران در لیست داده های گالوپ نیست.

هیچ نظری موجود نیست: