۱۶ بهمن، ۱۳۸۹

تکریم

گاهی از خودت عذرخواهی کن: صادقانه، فروتنانه و با تشریفات کامل. عذرخواهی بابت بدی ای که در حق خودت کرده ای، بابت این که سهل انگارانه خودت را در معرض تحقیر قرارداده ای، بابت زمینه ای که خودت فراهم کرده ای برای مورد توهین یا اتهام ناروایی واقع شدن... از خودت عذر بخواه، تو شایسته ی تکریمی نه تحقیر، توهین، اتهام یا بدی.

هیچ نظری موجود نیست: