۱۹ اردیبهشت، ۱۳۸۵

نامه تاریخی یک رئیس جمهور

خوشبینی بیمارگونه ای است اگر کسی فکر کند در این نامه ( هنوز منتشر نشده) حرف تازه و راهگشایی زده شده است! مگر او را هنوز نشناخته باشیم!