۲۲ تیر، ۱۳۸۹

جست و جوی موفق در اینترنت

راست اش من تا حدی در مورد «سرچ» صاحب ادعا هستم! ازآن جا که یک سرچ خوب کاری سهل وممتنع است، دوست دارم یک بار تجارب سرچی ام را به ویژه در مورد سرچ مطالب اکادمیک برای دانشجوها و اینترنت بازهای تازه کار مدون کنم.


با وجود ادعا داشتن ام،  امروز نکته ای را خواندم که تا به حال به آن به طور خودآگاهانه توجه نکرده بودم: «اهمیت استراتژی زبانی» در جست و جوی منابع.

این سایت مطالب ساده و کوتاهی درباره ی روش تحقیق هم آورده. البته یک سایت جانبی است.

هیچ نظری موجود نیست: