۲۹ تیر، ۱۳۸۹

تاخير در اجراي طرح تحول

1- پيرو "فتنه 88" و نيز ناآرامي بازار در اثر سياست هاي مالياتي مي خواهم يك پيش بيني بكنم: "اجراي طرح تحول اقتصادي در بهترين حالت به سال 90 موكول خواهد شد". بيم افروخته شدن آتش زيرخاكستر مانع از اجراي آن خواهد شد. "فتنه ي 88" تابوهايي را شكست كه به هيچ نحوي ترميم شدني نيستند.
تبصره: پيش بيني من البته مبتني بر اين پيش فرض است كه حداقل بسيار كمي عقلانيت هنوز باقي است، البته اين ميزان زياد نيست، از لحاظ مقدار همان قدر است كه دولت را وادارد با بازاريان به تفاهم نيمبندي برسد.

هیچ نظری موجود نیست: