۰۳ تیر، ۱۳۹۰

فقط با 50تومن!؟

صفحه ی اول:


صفحه ی دوم:برای دیدن نمای بزرگ تر روی تصاویر کلیک کنید.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

فکر میکنم یک قلب پاک و ساده و عاری از آلودگی ارتباطی گرفته با خدای خود ، منتها با واسطه و دادن رشوه به واسط ، کارش غلط است و اساسی ندارد ولی قلبش پاک است و ارتباطش حاصل شده ، چون معشوقه میداند که عاشق چه میگوید ، یاد این شعر افتادم که تو کجائی تا شوم من چاکرت ، چارقت بوسم کنم شانه سرت ( البته اگر شعر اشتباهی دارد معذرت میخواهم حضور ذهنم همین بود .)