۱۷ مهر، ۱۳۹۰

انتخاب

حال را یا باید بدهی یا منتظر باشی که ازت بگیرند.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

یاد این جمله افتادم که حق گرفتنی است و نه دادنی .

ناهید اوّل گفت...

یاد این جمله افتادم که حق گرفتنی است و نه دادنی .