۲۱ دی، ۱۳۸۹

کلمه قصار 2

معلم/استادی که دانش آموز/دانشجوی کم انگیزه را سر ذوق می آورد، قدیس است.

هیچ نظری موجود نیست: