۰۹ بهمن، ۱۳۸۹

مسـخ

«مسخ» آیا مترادف خوبی نیست برای «از خودبیگانگی»؟
...کتاب ها را دیگر نمی خوانم، دارم با چشمهام می بینم انگار... مضامین رژه می روند...

هیچ نظری موجود نیست: