۲۶ دی، ۱۳۸۹

تهران یا کابل؟!

عن قریب است که ملت صف بکشند جلوی سفارت افغانستان.
«مملکته...»

هیچ نظری موجود نیست: