۲۰ دی، ۱۳۸۹

کلمه قصار 1

معلم/استادی که شور و شوق را در دانش آموز/دانشجوی مشتاق می کشد، تبهکار است.

۱ نظر:

بامداد گفت...

اگر بداند که اینکار را می کند جرمش دوچندان است.