۲۶ اردیبهشت، ۱۳۹۰

سودا

زیباترین منظره ها و برجسته ترین آثار هنری را فقط باید ایستاد و از دور دید، نه خیلی دور، نه خیلی نزدیک... .

هیچ نظری موجود نیست: