۰۲ خرداد، ۱۳۹۰

لذت های زندگی

این ها که به چله نشینی می رفته اند در غارها و دور دست ها، فکر نکنید فقط برای ریاضت و خودسازی و کشف و شهود و این حرف ها می رفته اند. در تنهایی و سکوت کردن لذتِ مازوخیستی شگرفی نهفته است!

هیچ نظری موجود نیست: