۱۲ شهریور، ۱۳۹۰

معمای انتخاب


میانبُر کوتاه ترین راه است، اما الزاماً امن ترین و ایمن ترین راه نیست.

هیچ نظری موجود نیست: