۱۳ شهریور، ۱۳۹۰

عطش

در «قدرت» و «کنترل» کدامین جادوی ازلی نهفته است که انسان را چنین مسحور و تسخیر کرده است؟

هیچ نظری موجود نیست: