۲۸ فروردین، ۱۳۹۰

LOST

مرتب این فعل Lose و متراف های اش به ذهن ام می آید. این که مترادف هاش در فارسی تا چه حد معنای متمایزی دارند، و این که این کلمه در انگلیسی چه طور بار معنایی همه ی مترادف های اش را یک تنه به دوش می کشد: باختن، گم کردن، فقدان و از دست دادن، خسارت دیدن...

کلمه ای توی فارسی داریم که همه ی این معانی را با هم داشته باشد؟ وقتی بخواهی پدیده ای را توصیف کنی که از هر زوایه ای نگاه کنی یکی از این ها باشد، توی فارسی کدام کلمه را می شود به کار برد؟

چیزی را باخته ام، گم کرده ام، از کف داده ام، ...

هیچ نظری موجود نیست: