۱۴ تیر، ۱۳۹۰

برق و چراغ موشی

: «صبحی برام از این اسمسای تبلیغاتی اومد: "سوریه، امشب، نرخ استثنایی با ایرباس ماهان، آژانس فلان"...جالب بود که صبح اسمس میزنه و همین امشب میره »
- « برا منم اومد: "تایلند 19روزه 999 هزارتومن"... مفته»
: «کو ببینم»
- «پاکش کردم بابا»
: «چه طور برا تو تایلند میاد برا من سوریه؟!»

۱ نظر:

ناهید گفت...

قانون جذب حاکم است ، حتما " بسوریه فکر کردی و دلت میره سمت سوریه ؟؟؟
برق میتونه مثل چراغ موشی عمل کنه و چراغ موشی گاهی هزار برابر برق نور داره ، بستگی به نگاه شما دارد !!؟