۰۲ مرداد، ۱۳۹۰

ترک اعتیاد

نمیدانستم که ممکن هم هست که آدم یک روزی به چای عصرانه معتاد بشود و ترک کردن اش سخت...

هیچ نظری موجود نیست: