۲۸ تیر، ۱۳۹۰

عین عدالت


          -تو با من اینجوری رفتار می کنی ولی با اونا یه جور دیگه. این منصفانه نیس.
:  اتفاقا هس، چون تو با اونا فرق داری!

هیچ نظری موجود نیست: